Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup výrobkov cukrárenskej výrobne Zdravé torty od Katky prostredníctvom internetovej objednávky, objednávky cez email a osobnou formou. Účelom týchto Obchodných podmienok je vymedziť vzájomné práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim.

Názov firmy a fakturačné údaje:
Maliam, s.r.o.,
Bajkalská 45H, Bratislava-Ružinov, 821 05
IČO: 52497411
DIČ: 2121059039
IČ DPH: SK2121059039
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 139169/B

Bankové spojenie:
IBAN: SK42833000000­02601665437
SWIFT: FIOZSKBAXXX
Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, Nám. SNP 21, 811 01 Bratislava

Prevádzka:
Zdravé torty od Katky
Bajkalská 17211/ 45H , 82105 Bratislava
Kontakt:
info@zdravetortyodkatky.sk
tel.č. 0917106193

Orgán dohľadu:
Štátna veterinárna a potravinová správa, Botanická 17, 842 13 Bratislava

(ďalej len Predávajúci)

Predávajúci je zároveň výhradným výrobcom výrobkov ponúkaných na internetových stránkach a na predajnom mieste v Prevádzke.

Kupujúcim je fyzická , alebo právnická osoba ktorá nakupuje výrobky Predávajúceho elektronicky prostredníctvom objednávkového formulára na stránke www.zdravetortyodkatky.sk, telefonicky, alebo osobne priamo v Prevádzke, za účelom konečnej spotreby

(ďalej len Kupujúci)

Právne vzťahy Predávajúceho a Kupujúceho, ktoré nie sú vyslovene upravené týmito Obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, a súvisiacimi právnymi predpismi právneho poriadku Slovenskej republiky. Práva Kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu, ktorý je fyzickou osobou, sa spravujú aj zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.
Tieto Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, kedy chce osoba nakupovať tovar a ďalej s ním obchodovať. Za takýmto účelom nákupu platia iné obchodné podmienky, ktoré prípadným záujemcom na vyžiadanie Predávajúci rád poskytne.

2. Práva a povinnosti Predávajúceho

Predávajúci vynaloží všetko úsilie na to, aby potvrdil objednávku neodkladne od jej prijatia, pokiaľ možno do 48 hodín od jej prijatia; do tejto doby sa nezapočítava čas počas víkendov, štátnych sviatkov a vopred oznámeného uzatvorenia výroby v prevádzke. Objednávka sa považuje za potvrdenú až v prípade kontaktovania zo strany Predávajúceho emailom alebo telefonicky. Za potvrdenie nemožno považovať automaticky vygenerovaný email o doručení objednávky. V prípade, ak nebude objednávka potvrdená v lehote podľa tohto odseku, považuje sa za odmietnutú.
Všetky osobné údaje poskytnuté pri objednávke sú dôverné a naša firma sa podľa platných zákonov o ochrane osobných údajov zaväzuje neposkytovať tieto informácie tretej strane.
Predávajúci má právo odmietnuť objednávku v nasledujúcich prípadoch:

 1. v prípade neskorého objednania
 2. z dôvodu naplnenia výrobnej kapacity
 3. z dôvodu nejasných kontaktných údajov
 4. z dôvodu neúspešného kontaktovania kupujúceho
 5. v prípade nezrealizovatel­nosti objednávky, vzhľadom na charakter vyrábaných výrobkov

3. Práva a povinnosti kupujúceho

Kupujúci je povinný uviesť správny telefonický kontakt a emailovú adresu.
Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar a zaplatiť celkovú dohodnutú cenu.
S cenou je zákazník oboznámený pri vypĺňaní objednávky, telefonickom rozhovore alebo osobnom kontakte. Predbežná cena za objednaný výrobok podľa požiadavky zákazníka je oznámená kupujúcemu v potvrdzovacom emaile.

4. Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

Objednávka je návrhom na uzavrenie kúpnej zmluvy odoslaním vyplneného formuláru na internetovej stránke www.zdravetortyodkatky.sk. Potvrdením objednávky prostredníctvom telefonického rozhovoru, pri osobnej návšteve prevádzky, alebo písomnou odpoveďou na formulár vyplnený na uvedenej internetovej stránke , dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim.

Objednávka obsahuje: informácie o objednanom tovare, jeho množstve a cene, spôsobe úhrady kúpnej ceny, údaje o mieste a spôsobe vyzdvihnutia objednaného tovaru, kontaktné údaje Kupujúceho.

5. Informácie o cenách tovaru

Informácie o výrobkoch vrátane cien sú uvedené pri jednotlivých výrobkoch na internetovej stránke www.zdravetortyodkatky.sk, alebo na predajnom mieste v Prevádzke.
Ceny výrobkov sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.
Predávajúci je platcom DPH.
Pri výrobkoch, ktoré sa upravujú podľa požiadaviek zákazníka, to znamená, že sa upravuje príchuť a technologický proces, veľkosť a váha výrobku, nie je cena konečná. Kupujúci je o tejto skutočnosti informovaný v potvrdzujúcej správe . Predávajúci si pri výrobku , ktorý je pripravovaný na mieru pre Kupujúceho, vyhradzuje právo na určenie konečnej ceny až po celkovom vyhotovení výrobku, čo Kupujúci akceptuje. Konečná cena sa v tomto prípade odvíja od celkovej finančnej aj technologickej náročnosti vyhotovenia výrobku.

6. Platobné podmienky

Platby sa vykonávajú v EUR v hotovosti, platobnou kartou, alebo prevodom na účet.
V prípade, že pri objednávke Kupujúceho kúpna cena nepresahuje 80,–- Euro Kupujúci ju zaplatí až pri preberaní tovaru v mieste predaja – a to v hotovosti alebo platobnou kartou akceptovanou na území SR. Ako doklad o platbe vystaví Predávajúci Kupujúcemu pokladničný blok.
Pri objednávke nad 80 EUR sa Kupujúci zaväzuje uhradiť zálohu vo výške minimálne 50% z ceny uvedenej v objednávke, vopred v hotovosti, platobnou kartou, alebo prevodným príkazom. Po uhradení zálohy Kupujúci obdrží od Predávajúceho doklad o zaplatení zálohy.

7. Storno objednávky

Kupujúci má právo objednávku zrušiť či zmeniť najneskôr 3 pracovné dni pred požadovanou dodávkou tovaru, ak výrobok nebol objednaný 2 (dva) alebo menej dní pred dodaním, písomne formou e-mailu na info@zdravetor­tyodkatky, v prípade komunikácie na facebooku formou správy cez messenger. Pre zrušenie objednávky je nutné uviesť meno, e-mail a telefónne čislo Kupujúceho, dátum na ktorý bol výrobok objednaný.

V prípade, ak bol výrobok objednaný 2 (dva) alebo menej dní pred dodaním, právo zrušiť či zmeniť objednávku Kupujúci nemá.

V prípade, ak Kupujúci chce zmeniť objednávku, posúdi Predávajúci, či zmena je z pohľadu termínu dodania možná a súčasne aj dopad zmeny na cenu. V prípade, ak zmena možná nie je, má Predávajúci právo zrušiť objednávku a túto skutočnosť oznámi Kupujúcemu. V prípade, ak má zmena objednávky vplyv na jej cenu, oznámi zmenenú cenu Predávajúci Kupujúcemu a ten sa zaväzuje ju bezodkladne, do 1 hodiny od požiadavky buď odsúhlasiť, alebo odmietnuť. Ak sa v tejto lehote nevyjadrí, má sa za to, že zmenu ceny odmieta. V prípade zamietnutia zmeny ceny objednávky objednávka ako celok zaniká, ak sa Kupujúci a Predávajúci nedohodnú výslovne preukázateľne inak.

8. Dodacie podmienky

Objednaný výrobok si Kupujúci môže vyzdvihnúť:

 1. osobne na prevádzke

Zdravé torty od Katky
Bajkalská 17211/ 45H , 82105 Bratislava
kedykoľvek v rámci otváracích hodín, alebo vo vopred dohodnutý čas mimo otváracích hodín.

 1. Predávajúci po predchádzajúcej dohode s Kupujúcim môže doručiť tovar na určenú adresu vo vopred dohodnutý čas. Cena donášky je určená na 1 eur / km, minimálne 20 eur s DPH, ak Predávajúci neurčí inak.

Pri prevzatí výrobku je potrebné, aby si Kupujúci skontroloval správnosť, úplnosť a neporušenosť výrobku a prípade akýchkoľvek nezrovnalostí tieto nedostatky komunikoval predávajúcemu personálu na prevádzke.
Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.
Termín dodania uvedený v objednávkovom formulári je záväzný pre Predávajúceho a aj pre Kupujúceho. Predávajúci sa zaväzuje že v termíne dodania bude mať výrobok pre Kupujúceho pripravený a Kupujúci sa zaväzuje, že si v danom termíne tovar vyzdvihne.
V prípade, ak rôzne dôvody bránia Predávajúcemu výrobok včas odovzdať, je Predávajúci povinný o tejto skutočnosti Kupujúceho bezodkladne telefonicky informovať a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie alternatívneho tovaru.
V prípade že si Kupujúci si nestihne tovar vyzdvihnúť v rámci dňa, na ktorý bol tovar objednaný, informuje bezodkladne Predávajúceho a dohodnú si ďalší najskorší možný termín prevzatia tovaru.

9. Odstúpenie od zmluvy

V zmysle ust. § 7 zákona č. 201/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) má Kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote doručený list o odstúpení od zmluvy Predávajúcemu.

Kupujúci berie na vedomie, že v súlade s ustanovením § 7 ods. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku nemôže okrem iného, odstúpiť od kúpnej zmluvy:

 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze, tj výrobok má trvanlivosť 24 – 72 hodín,
 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

Keďže všetky výrobky, ktoré Predávajúci vyrába a zároveň predáva, majú trvanlivosť 24 – 72 hod., v tomto prípade nie je možné na základe uvedeného zákona od Zmluvy odstúpiť.

10. Zodpovednosť za vady a záruka

Záruka Predávajúceho za predaný tovar sa spravuje ustanoveniami Občianskeho zákonníka a začína plynúť od prevzatia výrobku zákazníkom.

10.1. Predávajúci je povinný odovzdať Kupujúcemu výrobok v súlade s dohodnutými požiadavkami Kupujúceho uvedenými v objednávke, zároveň vyrobiť výrobok bez zjavných vád (čerstvosť , množstvo, zloženie výrobku, prípadne dizajnová úprava).

10.2. V prípade nedodržania dohodnutých podmienok na výrobok, má kupujúci právo požiadať:

 • výmenu za nový výrobok,
 • opravu výrobku,
 • zohľadniť primeranú zľavu z kúpnej ceny,
 • odstúpiť od zmluvy a vyplatiť Zákazníkovi kúpnu cenu.

10.3. Kupujúci je povinný si pred prevzatím výrobok riadne skontrolovať.

Kupujúci má právo reklamovať výrobok ihneď pri preberaní objednávky na prevádzke, dodatočná reklamácia sa nevzťahuje na dizajnové a dekoratívne vyhotovenie už prevzatej objednávky. Výrobok, ktorý je určený k okamžitej spotrebe, môže taktiež reklamovať do 24 hodín od prevzatia alebo v prípade balených, trvanlivých tovarov a výrobkov až do dátumu spotreby alebo dátumu minimálnej trvanlivosti. K zakúpenému tovaru je priložený pokladničný doklad alebo faktúra, ktorá zároveň slúži ako záručný doklad. Bez potrebného dokladu o zakúpení nie je možné tovar reklamovať. Pri výrobkoch určených k okamžitej spotrebe po 24 hodinách zaniká právo na reklamáciu. Do uvedených 24 hodín je kupujúci povinný priniesť reklamovaný tovar na prevádzku, kompletne vyplniť reklamačný formulár a predložiť záručný doklad. V prípade, že chce kupujúci uplatniť reklamáciu mimo otváracích hodín prevádzky, je potrebné reklamáciu telefonicky nahlásiť zodpovednému vedúcemu, s ktorým sa dohodne na ďalšom postupe uplatnenia reklamácie.

10.4. Vada tovaru a z nej plynúce nároky musia byť uplatnené do konca záručnej doby, dátumu spotreby alebo dátumu minimálnej trvanlivosti. Uplynutím tejto doby zaniká kupujúcemu právo na uplatnenie reklamácie.

10.5. Kupujúci je povinný popísať v Reklamačnom formulári čo najpresnejšie vadu, pre ktorú tovar reklamuje (uvedenú vadu môže k reklamačnému formuláru doplniť zhotovenou fotografiou, ktorá môže byť taktiež doručená elektronickou formou). Za vadu prevzatého tovaru na prevádzke však nemožno považovať zmenu vlastnosti tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku neprimeraného nakladania s výrobkom pri preprave (s výnimkou zabezpečenia prepravy zo strany Predávajúceho) , nesprávnou manipuláciou, nesprávnym uskladnením, nedodržaním optimálnej teploty pre potraviny, v dôsledku prirodzených zmien materiálov z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia Kupujúcim či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu.

10.6. Kupujúci je povinný reklamáciu výrobkov zakúpených na prevádzke uplatniť na adrese prevádzky. Reklamáciu zakúpených výrobkov inou formou ako zakúpením na prevádzke je možné uplatniť na adrese prevádzky alebo na emaile: info@zdravetortyodkatky.sk.

10.7. Balené výrobky, ktoré nie sú určené k okamžitej spotrebe je nutné priniesť alebo zaslať prepravnou spoločnosťou(ur­čenou predávajúcim) na adresu prevádzky minimálne v objeme 90% z pôvodného obsahu, pričom musia byť neporušené a musí byť zabezpečené odpovedajúce skladovanie.

10.8. Výrobky určené k okamžitej spotrebe je kupujúci povinný priniesť minimálne v objeme odpovedajúcemu 80% pôvodného obsahu (ak Kupujúci zistí, že surovinové zhotovenie je iné, ako si objednal, prípadne obsahuje iné nedostatky, ku ktorým chce Kupujúci uplatniť reklamáciu), pričom musia byť inak neporušené, prepravované a skladované v chladiacom zariadení s teplotou do 8°C.

10.9. V prípade osobného odberu je nutné tovar prevážať pri teplote do 8°C.Výrobky treba skladovať v chladiacom zariadení pri teplote do 8°C, na pevnom a rovnom povrchu.

10.10. Prevzatím predmetu kúpy na prevádzke Kupujúci vyjadruje súhlas s dizajnovým prevedením, výzorom, zdobením, formou, veľkosťou a množstvom tovaru. Predávajúci preto nemôže uznať prípadnú dodatočnú reklamáciu z týchto dôvodov.

10.11. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná.

10.12. Predávajúci, ním poverený zamestnanec alebo iná poverená osoba sa pokúsi vybaviť reklamáciu bezodkladne, v zložitejších prípadoch to môže trvať dlhšie, pričom vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.

10.13. Predávajúci vydá Kupujúcemu o vybavení reklamácie písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie, ktorý mu bude odovzdaný osobne na prevádzke alebo zaslaný na doručovaniu adresu uvedenú v Reklamačnom formulári.

10.14. Pri neoprávnenej reklamácii môže predávajúcu požadovať od kupujúceho uhradenie nákladov vzniknutých riešením tejto reklamácie.

10.15. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo doplniť reklamačný poriadok. Zmeny alebo doplnky tohto reklamačného poriadku vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia.

11. Alternatívne riešenie sporov

Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.

Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu ( ďalej len „ ARS“) subjektu ARS, ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa doručenia jej odoslania.

Návrh podáva spotrebiteľ príslušnému subjektu ARS, možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Subjektom ARS pre spory s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia prípadné iný orgán ARS zapísaný v zozname ministerstva.

Návrh musí obsahovať náležitosti podľa § 12 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

Návrh môže spotrebiteľ podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže spotrebiteľ použiť formulár, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 a ktorý je dostupný aj na webovom sídle ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.
Subjekt ARS môže odmietnuť návrh vtedy, ak bol podaný návrh po uplynutí jedného roka odo dňa doručenia zamietavej odpovede predávajúceho na žiadosť spotrebiteľa o nápravu alebo márneho uplynutia 30 dňovej lehoty odo dňa, kedy spotrebiteľ odoslal predávajúcemu žiadosť o nápravu, na ktorú predávajúci neodpovedal. Taktiež môže odmietnuť v prípade, že spotrebiteľ sa pred podaním návrhu preukázateľne nepokúsil vyriešiť spor komunikáciou s predávajúcim alebo v prípade ak hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur. Subjekt ARS môže odmietnuť návrh aj vtedy, ak sa návrh týka veci, ktorou sa už predtým zaoberal a spotrebiteľ bol informovaný o vybavení jeho podania, pričom návrh neobsahuje žiadne nové skutočnosti a ARS by bolo vzhľadom na všetky okolnosti zjavne neúčinné. Ak je zrejmé, že ARS by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, subjekt ARS môže takýto návrh odmietnuť. V prípade, že subjekt ARS odmietne návrh spotrebiteľa, v takom prípade mu to bezodkladne oznámi aj s odôvodnením odmietnutia návrhu.

ARS sa začína dňom doručenia úplného návrhu podľa § 12 subjektu ARS.

Strany sporu sú povinné poskytnúť potrebnú súčinnosť subjektu ARS na dosiahnutie rýchleho a efektívneho priebehu alternatívneho riešenia sporu.
Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá so strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

12. Spracovanie osobných údajov

Predávajúci zhromažďuje osobné údaje Kupujúceho výlučne na plnenie svojich záväzkov voči Kupujúcemu, a to hlavne pri vystavení faktúry, kontaktovaní zákazníka a doručení objednaného tovaru. Predávajúci zodpovedá za to, že osobné údaje zákazníka nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru).

Predávajúci zhromažďuje osobné údaje Kupujúceho v tomto rozsahu: krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, názov firmy, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo, IČO, DIČ, IČ DPH.

13. Záverečné ustanovenia

Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim sa okrem týchto všeobecných obchodných podmienok riadia príslušnými právnymi predpismi SR. Vo veciach, ktoré nemožno riešiť týmito obchodnými podmienkami, sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.

Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, fotkám, loga, grafík a ďalšieho obsahu a prvkov, patria predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.

Odoslaním objednávkového formulára na internetovej www.zdravetortyodkatky.sk , objednávkovej správy prostredníctvom messengera , alebo odoslaním emailovej správy Predávajúcemu , Kupujúci podáva svoj súhlas bez výhrad s ustanovením týchto Obchodných podmienok.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu znenia týchto Obchodných podmienok a ich platnosť oznámi písomne na internetovej stránke Predávajúceho.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosti dňa 24.11.2020.

©2018 vytvorené značkou Zdravé torty od Katky. Všetky práva na obsah vyhradené.
Obchodné podmienky | Reklamačný poriadok | Ochrana osobných údajov